Enhanced adsorption of Eu(III) on mesoporous Al2O3/expanded graphite composites investigated by macroscopic and microscopic techniques
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2012) - Comments
doi: 10.1039/c2dt31510f  issn: 1477-9226  issn: 1477-9234  pubmed: 23007864 

Yubing Sun, Changlun Chen, Xiaoli Tan, Dadong Shao, Jiaxing Li, Guixia Zhao, Shubin Yang, Qi Wang, Xiangke Wang