Antitumor Effect of Periplocin in TRAIL‐Resistant gastric cancer cells via upregulation of death receptor through activating ERK1/2‐EGR1 pathway
Molecular Carcinogenesis (2019) - Comments
pubmed: 30737960  doi: 10.1002/mc.22991  issn: 0899-1987  issn: 1098-2744 

Lian‐Mei Zhao, Lei Li, Ying Huang, Lu‐juan Han, Dan Li, Bing‐Jie Huo, Su‐li Dai, Li‐yan Xu, Qimin Zhan, Bao‐En Shan