Retracted:   miR‐96 /HBP1/Wnt/β‐catenin regulatory circuitry promotes glioma growth
FEBS Letters (2014) - Comments
pubmed: 24931370  doi: 10.1016/j.febslet.2014.06.017  issn: 1873-3468  issn: 0014-5793 

Zhiyong Yan, Jianpeng Wang, Chao Wang, Yingbing Jiao, Weiguo Qi, Shusheng Che