miR-96/HBP1/Wnt/β-catenin regulatory circuitry promotes glioma growth
FEBS letters (2014) - Comments
pubmed: 24931370  doi: 10.1016/j.febslet.2014.06.017  issn: 1873-3468  issn: 0014-5793 

Zhiyong Yan, Jianpeng Wang, Chao Wang, Yingbing Jiao, Weiguo Qi, Shusheng Che