miR-198 targets SHMT1 to inhibit cell proliferation and enhance cell apoptosis in lung adenocarcinoma
Tumor Biology (2016) - Comments
doi: 10.1007/s13277-015-4369-z  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 26553359 

Shujun Wu, Guojun Zhang, Ping Li, Shanshan Chen, Furui Zhang, Juan Li, Chenyang Jiang, Xiaonan Chen, Yuanyuan Wang, Yuwen Du, Qianqian Sun, Guoqiang Zhao