Hispidulin suppresses cell growth and metastasis by targeting PIM1 through JAK2/STAT3 signaling in colorectal cancer
Cancer Science (2018) - Comments
pubmed: 29575334  doi: 10.1111/cas.13575  issn: 1347-9032  issn: 1349-7006 

Kaili Liu, Hui Gao, Qiaoyun Wang, Longyuan Wang, Bin Zhang, Zhiwu Han, Xuehong Chen, Mei Han, Mingquan Gao