Safety and efficacy of antiviral therapy alone or in combination in COVID-19 - a randomized controlled trial (SEV COVID Trial)
bioRxiv (2021) - Comments
doi: 10.1101/2021.06.06.21258091 

Budha O Singh, Bikram Moirangthem, Prasan Kumar Panda, Yogesh Arvind Bahurupi, Sarama Saha, Girraj Saini, Minakshi Dhar, Mukesh Bairwa, Venkatesh Srinivasa Pai, Ankit Agarwal, Girish Sindhwani, Shailendra Handu, Ravikant