Aqueous Fraction of Huogu Formula Promotes Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Stromal Cells Through the BMP and Wnt Signaling Pathways
Rejuvenation Research (2016) - Comments
pubmed: 27097330  doi: 10.1089/rej.2015.1795  issn: 1549-1684  issn: 1557-8577 

Xiangying Kong, Xiaomin Li, Cun Zhang, Liuluan Zhu, Hongye Wan, Jia Zhu, Cuiling Liu, Hongchang Su, Qingxia Qin, Weiheng Chen, Na Lin