Inhibition of breast cancer cells by targeting E2F-1 gene and expressing IL15 oncolytic adenovirus
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 31278126  doi: 10.1042/bsr20190384  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Yang Yan, Hu Xu, Jiandong Wang, Xin Wu, Wei Wen, Yan Liang, Lingdi Wang, Fengyuan Liu, Xiaohui Du