Angiotensin II promotes differentiation of mouse embryonic stem cells to smooth muscle cells through PI3-kinase signaling pathway and NF-κB
Differentiation (2013) - Comments
doi: 10.1016/j.diff.2012.11.003  issn: 0301-4681  pubmed: 23337518  issn: 1432-0436 

Xiaoye Zheng, Yutao Wu, Liangfeng Zhu, Qishan Chen, Yijiang Zhou, Hui Yan, Ting Chen, Qingzhong Xiao, Jianhua Zhu, Li Zhang