Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Cell research (2020) - Comment
pubmed: 32020029  doi: 10.1038/s41422-020-0282-0  issn: 1001-0602  issn: 1748-7838 

Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, Zhengli Shi, Zhihong Hu, Wu Zhong, Gengfu Xiao