ATF3 induction following DNA damage is regulated by distinct signaling pathways and over-expression of ATF3 protein suppresses cells growth
Oncogene (2002) - Comments
doi: 10.1038/sj.onc.1205896  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594  pubmed: 12386811 

Feiyue Fan, Shunqian Jin, Sally A Amundson, Tong Tong, Wenhong Fan, Hongcheng Zhao, Xiaocheng Zhu, Lucia Mazzacurati, Xianxing Li, Kimberly L Petrik, Albert J Fornace, Baskaran Rajasekaran, Qimin Zhan