Suppression of endogenous gene silencing by bidirectional cytoplasmic RNA decay in Arabidopsis
Science (2015) - Comment
pubmed: 25838384  doi: 10.1126/science.aaa2618  issn: 1095-9203  issn: 0036-8075 

Xinyan Zhang, Ying Zhu, Xiaodan Liu, Xinyu Hong, Yang Xu, Ping Zhu, Yang Shen, Huihui Wu, Yusi Ji, Xing Wen, Chen Zhang, Qiong Zhao, Yichuan Wang, Jian Lu, Hongwei Guo