Janus‐Structured Co‐Ti 3 C 2 MXene Quantum Dots as a Schottky Catalyst for High‐Performance Photoelectrochemical Water Oxidation
Advanced Functional Materials (2020) - Comments
doi: 10.1002/adfm.202000637  issn: 1616-301x  issn: 1616-3028 

Rui Tang, Shujie Zhou, Caixia Li, Ran Chen, Luyuan Zhang, Zhiwei Zhang, Longwei Yin