Loss of Raf kinase inhibitor protein is associated with malignant progression in hepatic fibrosis
Biomedicine & Pharmacotherapy (2016) - Comments
pubmed: 27470410  doi: 10.1016/j.biopha.2016.06.007  issn: 1950-6007  issn: 0753-3322 

Quanfang Huang, Ling Wei, Chunhong Liang, Jinlan Nie, Shengjuan Lu, Chunyuan Lu, Shimei Tan, Shujuan Lv, Lang Zhuo, Zhongpeng Lu, Xing Lin