RETRACTED ARTICLE: An augmented Riesz decomposition method for sharp estimates of certain boundary value problem
Boundary Value Problems (2016) - Comment
doi: 10.1186/s13661-016-0664-x  issn: 1687-2770 

Jiaofeng Wang, Bin Huang, Nanjundan Yamini