RETRACTED: Functional quantum dot-siRNA nanoplexes to regulate chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells
Acta Biomaterialia (2016) - Comments
pubmed: 27615736  doi: 10.1016/j.actbio.2016.09.008  issn: 1878-7568  issn: 1742-7061 

Yang Wu, Bo Zhou, Fuben Xu, Xiaoyong Wang, Gang Liu, Li Zheng, Jinmin Zhao, Xingdong Zhang