Adult Connective Tissue-Resident Mast Cells Originate from Late Erythro-Myeloid Progenitors
Immunity (2018) - Comments
pubmed: 30332630  doi: 10.1016/j.immuni.2018.09.023  issn: 1097-4180  issn: 1074-7613 

Zhiqing Li, Shuxun Liu, Junfang Xu, Xiang Zhang, Dan Han, Juan Liu, Meng Xia, Lin Yi, Qicong Shen, Sheng Xu, Linrong Lu, Xuetao Cao