Insulin and mTOR Pathway Regulate HDAC3-Mediated Deacetylation and Activation of PGK1
PLoS Biology (2015) - Comment
pubmed: 26356530  doi: 10.1371/journal.pbio.1002243  issn: 1545-7885 

Shiwen Wang, Bowen Jiang, Tengfei Zhang, Lixia Liu, Yiping Wang, Yiping Wang, Xiufei Chen, Huaipeng Lin, Lisha Zhou, Yukun Xia, Leilei Chen, Chen Yang, Yue Xiong, Dan Ye, Kun-Liang Guan