Favipiravir in the treatment of patients with SARS-CoV-2 RNA recurrent positive after discharge: A multicenter, open-label, randomized trial
International Immunopharmacology (2021) - Comments
doi: 10.1016/j.intimp.2021.107702  issn: 1567-5769  pubmed: 33930706  issn: 1878-1705 

Hong Zhao, Chi Zhang, Qi Zhu, Xianxiang Chen, Guilin Chen, Wenjin Sun, Zuohan Xiao, Weijun Du, Jing Yao, Guojun Li, Yanhua Ji, Niuniu Li, Yujin Jiang, Ying Wang, Qingjin Zeng, Wei Li, Beilei Gong, Xianyou Chang, Feng Zhu, Xiufeng Jiang