Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy adults aged 60 years and older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial
The Lancet Infectious Diseases (2021) - Comments
doi: 10.1016/s1473-3099(20)30987-7  issn: 1473-3099  pubmed: 33548194  issn: 1474-4457 

Zhiwei Wu, Yaling Hu, Miao Xu, Zhen Chen, Wanqi Yang, Zhiwei Jiang, Minjie Li, Hui Jin, Guoliang Cui, Panpan Chen, Lei Wang, Guoqing Zhao, Yuzhu Ding, Yuliang Zhao, Weidong Yin