FBXW7 acts as an independent prognostic marker and inhibits tumor growth in human osteosarcoma
International Journal of Molecular Sciences (2015) - Comments
pubmed: 25622249  doi: 10.3390/ijms16022294  issn: 1422-0067 

Zhanchun Li, Jie Xiao, Kongzu Hu, Gang Wang, Maoqiang Li, Jidong Zhang, Guangqi Cheng