Telomerase Reverse Transcriptase Upregulation Attenuates Astrocyte Proliferation and Promotes Neuronal Survival in the Hypoxic–Ischemic Rat Brain
Stroke (2011) - Comments
doi: 10.1161/strokeaha.111.626325  issn: 0039-2499  issn: 1524-4628  pubmed: 21940960 

Yi Qu, Zhoujin Duan, Fengyan Zhao, Dapeng Wei, Jianbo Zhang, Binzhi Tang, Jiao Li, Chunlei Yang, Dezhi Mu