Rb selectively inhibits innate IFN-β production by enhancing deacetylation of IFN-β promoter through HDAC1 and HDAC8
Journal of Autoimmunity (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.jaut.2016.05.012  issn: 0896-8411  pubmed: 27267461  issn: 1095-9157 

Jun Meng, Xingguang Liu, Peng Zhang, Dong Li, Sheng Xu, Qingqing Zhou, Meng Guo, Wanwan Huai, Xiang Chen, Quanxing Wang, Nan Li, Xuetao Cao