miR-101 Inhibiting Cell Proliferation, Migration and Invasion in Hepatocellular Carcinoma through Downregulating Girdin
Molecules and Cells (2016) - Comment
pubmed: 26743900  doi: 10.14348/molcells.2016.2161  issn: 0219-1032  issn: 1016-8478 

Ke Cao, Jingjing Li, Yong Zhao, Qi Wang, Qinghai Zeng, Siqi He, Li Yu, Jianda Zhou, Peiguo Cao