A novel synthesized sulfonamido-based gallic acid – LDQN-C: Effects on chondrocytes growth and phenotype maintenance
Bioorganic Chemistry (2014) - Comments
doi: 10.1016/j.bioorg.2014.09.005  issn: 0045-2068  pubmed: 25305720  issn: 1090-2120 

Zhenhui Lu, Shixiu Wei, Huayu Wu, Xiao Lin, Cuiwu Lin, Buming Liu, Li Zheng, Jinmin Zhao