Retracted : Effects of S100A12 gene silencing on serum levels of anti‐inflammatory/pro‐inflammatory cytokines in septic rats through the ERK signaling pathway
Journal of Cellular Biochemistry (2018) - Comments
pubmed: 29314200  doi: 10.1002/jcb.26568  issn: 0730-2312  issn: 1097-4644 

Xin Wen, Xin‐Rui Han, Yong‐Jian Wang, Shao‐Hua Fan, Zi‐Feng Zhang, Dong‐Mei Wu, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng