RETRACTED ARTICLE: LncRNA MACC1-AS1/MACC1 enhances the progression of glioma via regulating metabolic plasticity
Cell Cycle (2020) - Comments
doi: 10.1080/15384101.2020.1795595  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005  pubmed: 32816608 

Dahai Zheng, Daliang Che, Famu Lin, Xiang Wang, Lenian Lu, Jianmin Chen, Xiaobing Xu