Inhibition of microRNA-200a Upregulates the Expression of Striatal Dopamine Receptor D2 to Repress Apoptosis of Striatum via the cAMP/PKA Signaling Pathway in Rats with Parkinson’s Disease
Cellular Physiology and Biochemistry (2018) - Comments
doi: 10.1159/000495649  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 30497067 

Dong-Mei Wu, Shan Wang, Xin Wen, Xin-Rui Han, Yong-Jian Wang, Min Shen, Shao-Hua Fan, Juan Zhuang, Zi-Feng Zhang, Qun Shan, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Chun-Hui Sun, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng