E3 ubiquitin ligase CHIP facilitates Toll-like receptor signaling by recruiting and polyubiquitinating Src and atypical PKC{zeta}
The Journal of Experimental Medicine (2011) - Comments
pubmed: 21911421  doi: 10.1084/jem.20102667  issn: 0022-1007  issn: 1540-9538 

Mingjin Yang, Chen Wang, Xuhui Zhu, Songqing Tang, Liyun Shi, Xuetao Cao, Taoyong Chen