The role of Sox9 in collagen hydrogel-mediated chondrogenic differentiation of adult mesenchymal stem cells (MSCs)
Biomaterials Science (2018) - Comments
pubmed: 29696285  doi: 10.1039/c8bm00317c  issn: 2047-4830  issn: 2047-4849 

Xianfang Jiang, Xianyuan Huang, Tongmeng Jiang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Xingdong Zhang