Research on the Interface of Sustainable Plant Factory Based on Digital Twin
Sustainability (2023) - Comments
doi: 10.3390/su15065010  issn: 2071-1050  pubmed: 24710095 

Jiayao Liu, Linfeng Wang, Yunsheng Wang, Shipu Xu, Yong Liu