WITHDRAWN: Where there are girls, there are cats
Biological Conservation (2020) - Comments
doi: 10.1016/j.biocon.2020.108412  issn: 0006-3207 

Yuhang Li, Yue Wan, Yigui Zhang, Zhaomei Gong, Zhongqiu Li