MicroRNA-140-5p elevates cerebral protection of dexmedetomidine against hypoxic-ischaemic brain damage via the Wnt/β-catenin signalling pathway
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2018) - Comments
pubmed: 29536658  doi: 10.1111/jcmm.13597  issn: 1582-1838  issn: 1582-4934 

Xin‐Rui Han, Xin Wen, Yong‐Jian Wang, Shan Wang, Min Shen, Zi‐Feng Zhang, Shao‐Hua Fan, Qun Shan, Liang Wang, Meng‐Qiu Li, Bin Hu, Chun‐Hui Sun, Dong‐Mei Wu, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng