Effect of Recombinant Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor for Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Lymphopenia: A Randomized Clinical Trial
JAMA Internal Medicine (2021) - Comments
pubmed: 32910179  doi: 10.1001/jamainternmed.2020.5503  issn: 2168-6106  issn: 2168-6114 

Lin-ling Cheng, Wei-jie Guan, Chong-yang Duan, Nuo-fu Zhang, Chun-liang Lei, Yu Hu, Ai-lan Chen, Shi-yue Li, Chao Zhuo, Xi-long Deng, Fan-jun Cheng, Yong Gao, Jian-heng Zhang, Jia-xing Xie, Hong Peng, Ying-xian Li, Xiao-xiong Wu, Wen Liu, Hui Peng, Jian Wang