Long non-coding RNA ANRIL promotes the invasion and metastasis of thyroid cancer cells through TGF-β/Smad signaling pathway
Oncotarget (2016) - Comments
pubmed: 27507052  doi: 10.18632/oncotarget.11087  issn: 1949-2553 

Jian-Jie Zhao, Shuai Hao, Ling-Li Wang, Chun-Yan Hu, Shu Zhang, Ling-Ji Guo, Gang Zhang, Bo Gao, Yan Jiang, Wu-Guo Tian, Dong-Lin Luo