Induction of allospecific tolerance by immature dendritic cells genetically modified to express soluble TNF receptor
The Journal of Immunology (2006) - Comments
doi: 10.4049/jimmunol.177.4.2175  issn: 0022-1767  issn: 1550-6606  pubmed: 16887977 

Quanxing Wang, Yushan Liu, Jianli Wang, Guoshan Ding, Weiping Zhang, Guoyou Chen, Minghui Zhang, Shusen Zheng, Xuetao Cao