Antiviral activity of methyl helicterate isolated from Helicteres angustifolia (Sterculiaceae) against hepatitis B virus
Antiviral Research (2013) - Comments
pubmed: 24055834  doi: 10.1016/j.antiviral.2013.09.007  issn: 0166-3542  issn: 1872-9096 

Quanfang Huang, Renbin Huang, Ling Wei, Yongxing Chen, Shujuan Lv, Chunhong Liang, Xuerong Zhang, Fujiang Yin, Hongtao Li, Lang Zhuo, Xing Lin