S100A16-induced adipogenesis is associated with up-regulation of 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1)
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 31399502  doi: 10.1042/bsr20182042  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Rihua Zhang, Jing Bao Kan, Shan Lu, Pei Tong, Jie Yang, Ling Xi, Xiubing Liang, Dongming Su, Dong Li, Yun Liu