Immunogenicity and safety of a third dose of CoronaVac, and immune persistence of a two-dose schedule, in healthy adults: interim results from two single-centre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 clinical trials
The Lancet Infectious Diseases (2022) - Comments
pubmed: 34890537  doi: 10.1016/s1473-3099(21)00681-2  issn: 1473-3099  issn: 1474-4457 

Gang Zeng, Qianhui Wu, Hongxing Pan, Minjie Li, Juan Yang, Lin Wang, Zhiwei Wu, Deyu Jiang, Xiaowei Deng, Kai Chu, Wen Zheng, Lei Wang, Wanying Lu, Bihua Han, Yuliang Zhao, Fengcai Zhu, Hongjie Yu, Weidong Yin