CDK5RAP3 as tumour suppressor negatively regulates self-renewal and invasion and is regulated by ERK1/2 signalling in human gastric cancer
British Journal of Cancer (2020) - Comments
pubmed: 32606358  doi: 10.1038/s41416-020-0963-y  issn: 0007-0920  issn: 1532-1827 

Jian-xian Lin, Changhwan Yoon, Ping Li, Sandra W. Ryeom, Soo-Jeong Cho, Chao-hui Zheng, Jian-wei Xie, Jian-bin Wang, Jun Lu, Qi-yue Chen, Sam S. Yoon, Chang-ming Huang