Retracted: Mechanisms and effects of curcumin on spatial learning and memory improvement in APPswe/PS1dE9 mice
Journal of neuroscience research (2014) - Comments
pubmed: 24273069  doi: 10.1002/jnr.23322  issn: 0360-4012  issn: 1097-4547 

Pengwen Wang, Caixin Su, Ruisheng Li, Hong Wang, Ying Ren, Haiyun Sun, Jinduo Yang, Jianning Sun, Jing Shi, Jinzhou Tian, Shucui Jiang