FOXP3 is an X-linked breast cancer suppressor gene and an important repressor of the HER-2/ErbB2 oncogene
Cell (2007) - Comments
pubmed: 17570480  doi: 10.1016/j.cell.2007.04.034  issn: 0092-8674 

Tao Zuo, Lizhong Wang, Carl Morrison, Xing Chang, Huiming Zhang, Weiquan Li, Yang Liu, Yin Wang, Xingluo Liu, Michael W.Y. Chan, Jin-Qing Liu, Richard Love, Chang-gong Liu, Virginia Godfrey, Rulong Shen, Tim H.-M. Huang, Tianyu Yang, Bae Keun Park, Cun-Yu Wang, Pan Zheng