MicroRNA-129-5p alleviates nerve injury and inflammatory response of Alzheimer's disease via downregulating SOX6
Cell Cycle (2019) - Comments
pubmed: 31564203  doi: 10.1080/15384101.2019.1669388  issn: 1551-4005  issn: 1538-4101 

Zhilei Zeng, Yajun Liu, Wei Zheng, Liubin Liu, Honglei Yin, Simiao Zhang, Hongying Bai, Linlin Hua, Shanshan Wang, Zhen Wang, Xiaodong Li, Jianhao Xiao, Qian Yuan, Yunliang Wang