MicroRNA-138 acts as a tumor suppressor in non small cell lung cancer via targeting YAP1
Oncotarget (2016) - Comments
pubmed: 27223073  doi: 10.18632/oncotarget.9480  issn: 1949-2553 

Ling Xiao, Hui Zhou, Xiang-Ping Li, Juan Chen, Chao Fang, Chen-Xue Mao, Jia-Jia Cui, Wei Zhang, Hong-Hao Zhou, Ji-Ye Yin, Zhao-Qian Liu