Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 Self-Amplifying RNA Vaccine Expressing Anchored RBD: A Randomised, Observer-Blind, Phase 1 Study
Elsevier BV (2023) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4309025 

Wataru Akahata, Takashi Sekida, Takuto Nogimori, Hirotaka Ode, Tomokazu Tamura, Kaoru Kono, Yoko Kazami, Ayaka Washizaki, Yuji Masuta, Rigel Suzuki, Kenta Matsuda, Mai Komori, Amber Morey, Keiko Ishimoto, Misako Nakata, Tomoko Hasunuma, Takasuke Fukuhara, Yasumasa Iwatani, Takuya Yamamoto, Jonathan F. Smith