Nuclear Localization and Cleavage of STAT6 Is Induced by Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus for Viral Latency
PLoS Pathogens (2017) - Comments
pubmed: 28099521  doi: 10.1371/journal.ppat.1006124  issn: 1553-7374 

Chong Wang, Caixia Zhu, Fang Wei, Shujun Gao, Liming Zhang, Yuhong Li, Yanling Feng, Yin Tong, Jianqing Xu, Bin Wang, Zhenghong Yuan, Erle S. Robertson, Qiliang Cai