Glypican-1-targeted and gemcitabine-loaded liposomes enhance tumor-suppressing effect on pancreatic cancer
Aging (2020) - Comments
pubmed: 33035197  doi: 10.18632/aging.103918  issn: 1945-4589 

Yu Mu, Dezhi Wang, Liangyu Bie, Suxia Luo, Xiaoqian Mu, Yanqiu Zhao