Replication or death: distinct fates of pathogenic Leptospira strain Lai within macrophages of human or mouse origin
Innate Immunity (2010) - Comments
doi: 10.1177/1753425909105580  issn: 1753-4259  issn: 1753-4267  pubmed: 19587003 

Shijun Shijun Li, David M. Ojcius, Sumei Sumei Liao, Liwei Liwei Li, Feng Feng Xue, Haiyan Haiyan Dong, Jie Jie Yan