Retracted : Long noncoding RNA MEG3 deteriorates inflammatory damage by downregulating microRNA‐101a
Journal of Cellular Biochemistry (2020) - Comments
doi: 10.1002/jcb.29415  issn: 0730-2312  issn: 1097-4644  pubmed: 31633219 

Shouyi Tang, Junxia Han, Hui Jiao, Jingna Si, Yingying Liu, Jinlong Wang