Multi-region sequencing unveils novel actionable targets and spatial heterogeneity in esophageal squamous cell carcinoma
Nature Communications (2019) - Comments
pubmed: 30975989  doi: 10.1038/s41467-019-09255-1  issn: 2041-1723 

Ting Yan, Heyang Cui, Yong Zhou, Bin Yang, Pengzhou Kong, Yingchun Zhang, Yiqian Liu, Bin Wang, Yikun Cheng, Jiayi Li, Shixing Guo, Enwei Xu, Huijuan Liu, Caixia Cheng, Ling Zhang, Ling Chen, Xiaofei Zhuang, Yu Qian, Jian Yang, Yanchun Ma